kup kamenja

POJMOVNA VERIGA: stvar > kamen > kup

DODATNA POJMOVNA UVRSTITEV: snov